Hoolekogu

Lasteaia hoolekogu koosseis kinnitatakse igaks õppeaastaks.

Hoolekogu liikmete valimise algatab lasteaia direktor.

Lasteaia hoolekogusse kuulub õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja Järva Vallavalitsuse esindaja.

Lasteaia laste vanemad valivad hoolekogusse oma esindajad vanemate koosolekul.

Lasteaia õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu koosolekul.

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord avaneb lingilt https://www.riigiteataja.ee/akt/404012019005

Hoolekogu tööplaan 2021/2022 õppeaastal 

Oktoober

Tööülesannetega tutvumine.  Hoolekogu esimehe valimine.  Tööplaani koostamine

Ülevaade eelarve koostamisest

Ülevaade investeeringutest Koeru lasteaias

Õueala planeerimise eskiisplan

November

Õueala planeerimise ideekavand

Jaanuar

Suvise kollektiivpuhkuse (võimalikkus,periood) kooskõlastamine

 

Veebruar-märts   

Kinnitatud  2022.a.  eelarvega tutvumine

Uue õppeaasta  rühmade nimekirjad

Juuni

Direktori, õppejuhi kokkuvõte õppeaastast  2021-2022

*Hoolekogu liikme osalemine pedagoogi vaba ametikoha konkursikomisjoni töös.

* vajadusel

HOOLEKOGU LIIKMED 2021/2022 õppeaastal                                                                   

Nurmenukkude rühm                     

Cätlin Liidres  catlintammi@hotmail.com

Päevalillede rühm 

 Tiina Tihane   tiina@tihane.ee    

Võilillede rühm  

Kerli Sirila  sirilake@gmail.com         

Rukkilillede rühm          

 Marek Kelgo                                       marek.kelgo@tariston.ee                           

Kullerkuppude rühm                                         

Mihkel Kuusement    estfin.mets@hotmail.com

Pääsusilmade rühm 

  Lily Teppan    lily.teppan@gmail.com      

Sinilillede rühm  

Reimo Ilves   reimoilves@gmail.com   

Järva Vallavalituse esindaja                          

 Toomas Tamm Toomas.Tammik@jarva.ee  

Õpetajate esindaja   

 Piret Heinsoo                                              

paevalillede.ryhm@gmail.com

Alus: Järva Vallavalitsuse 06.10.2021. a korraldus nr 532 "Koeru lasteaia Päikeseratas hoolekogu koosseisu kinnitamine 2021/2022. õppeaastaks"

 

LASTEAIA HOOLEKOGU ÜLESANDED

Lasteaia hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) osaleb lasteaia arengukava koostamisel;
3) esitab arvamuse lasteaia õppekava kohta enne selle kinnitamist direktori poolt;
4) kinnitab lasteaia kodukorra;
5) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
6) teeb vallavalitsusele ettepanekuid lasteaia tööaja kohta;
7) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
8) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
9) kinnitab lasteaia direktori ettepanekul õpetajate vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
10) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
11) otsustab teiste õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

HOOLEKOGU LIIKME ÕIGUSED

(1) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

(2) Hoolekogu liikmel on õigus:

1) teha ettepanekuid koosoleku toimumise aja kohta, päevakorra täiendamiseks või muutmiseks;
2) avaldada koosolekul arvamust;
3) esineda arutatavates küsimustes selgitustega;
4) teha otsuse suhtes ettepanekuid;
5) jääda eriarvamusele, mis protokollitakse.

 

 

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    Soodne koduleht